Bokslut och årsredovisning

Varför ta hjälp med årsredovisningen och årsbokslutet?

När räkenskapsåret är slut är det dags att knyta ihop säcken och göra ett bokslut, vilket alla företag som bedriver en näringsverksamhet är skyldiga att göra. Vid årsbokslut och årsredovisning är det mycket att hålla reda på och kan kännas både krångligt och svårt, särskilt när kunskap och tid inte räcker till. Det är inte bara att redovisningen är korrekt och uppfyller alla krav, det är också viktigt att ha kunskap om vilka regler som gäller för en årsredovisning eller ett årsbokslut?

Med oss på Cantavit får du personlig och professionell hjälp med att upprätta din årsredovisning – årsbokslut utifrån de regler som gäller för just ditt företag, allt enligt god redovisningssed.  Vi är uppdaterade på aktuell lagstiftning och vilka regler som gäller för att göra bokslut och upprätta ditt årsbokslut eller årsredovisning. Även mindre företag kan  behöva stöd och hjälp med att upprätta ett förenklat bokslut.

Vår målsättning är att ditt företagande ska bli så lönsamt och framgångsrikt som möjligt.  

Hur arbetar vi med din årsredovisning?

Arbetet med din årsredovisning kan vara en lång och utdragen process och om du gör fel kan det få allvarliga konsekvenser.
Vi på Cantavit är stolta över att göra det komplicerade hanterbart för våra kunder genom att hjälpa dem att förstå de rättsliga kraven på deras årsredovisningar. Ibland kan det vara svårt att förstå sambandet mellan den löpande redovisningen, bokslut och deklarationer då kan vi med vår kompetens bistå med rådgivning. Vi kommer att arbeta nära dig genom varje steg i utarbetandet av ett årsredovisningen så att du kan vara säker på att ditt företag uppfyller alla krav.
Det är viktigt för oss att du ska kunna fatta dina beslut så att det leder till så effektiv användning som möjligt av ditt företagets resurser. Vi gör följande:

– En granskning av företagets affärsverksamhet under året
– Avstämning av balansräkningen konton
– Avskrivning på inventarier
– Säkerställer lagervärde
– Periodiseringar
– Bokslutsdispositioner

I företagets verksamhet fattas dagligen avgörande som mer eller mindre kan få långtgående konsekvenser för företaget. Det kan vara beslut som gäller investeringar, köp och försäljning av tjänster och varor, anställning av nya medarbetare, lämnande av kundkrediter, etablering av nya marknader eller framtagande av nya produkter. Då är det  oerhört viktigt att du har nödvändig relevant finansiell och tillförlitlig korrekt information. 

Vad är skillnaden mellan årsredovisning och årsbokslutet?


Bokslutet är en sammanställning över räkenskapsårets löpande bokföring och ska ge en helhetssyn av företagets siffor, en rättvis bild om hur det har gått under året.  Företagsform, storlek och omsättning på verksamheten avgör om vilken form som företaget ska upprätta. Alla aktiebolag ska upprätta en å
rsredovisning och den är mer omfattande än ett årsbokslut. Mindre aktiebolag kan välja att upprätta årsredovisning enligt det förenklade K2-regelverket. 

Årsbokslut är för handels- kommanditbolag som endast har fysiska personer som delägare och betraktas som mindre bolag. Årsbokslut är en sammanställning räkenskapsåret och den ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning samt vissa tilläggsupplysningar. Enskild näringsidkare, mindre ideella föreningar kan avsluta den löpande bokföringen med ett så kallat förenklat årsbokslut.
Det förenklade årsbokslutet ska upprättas enligt Bokföringsnämndens
K1-regelverk och innehåller också en balans- och resultaträkning
.

När ska årsredovisningen skickas till Bolagsverket?

Enligt lagen ska det det föregående räkenskapsåret offentliggöras inom nio månader efter det att företagets räkenskapsår har löpt ut.  Mindre privata aktiebolag har oftast inte någon revisor angivet i bolagsordningen.  Revisorsplikt gäller för aktiebolag som uppfyller minst två av följande förutsättningar:

– fler än 3 anställda
– mer än 3 miljoner i omsättning
– mer än 1,5 miljoner i balansomslutning. 

Om minst två av förutsättningarna uppfylls de senast två åren och det ska vara samma värde för båda åren, måste bolaget har en godkänd eller auktoriserad revisor. Revisorskravet träder in först från och med det tredje räkenskapsåret. Revisor utses av bolagsstämman och ska registreras i aktiebolagsregistret på finns på Bolagsverket.

Vad menas med revision?

Det innebär att en granskning utförs oftast av en revisor. Denna granskning görs för att säkerställa att räkenskaperna är korrekt utförda, i god ordning och att tillgångarna och skulderna är rätt värderade så att de finansiella rapporterna uppfyller kraven i lagstiftningen. Revisorn ska även lämna en revisionsberättelse till företaget efter varje räkenskapsår.

Vilka är konsekvenserna om du inte upprättar en årsredovisning?

Senast sju månader efter räkenskapsårets slut ska företaget lämna in en komplett årsredovisning till Bolagsverket. Om den inlämnas endast en dag för för sent beläggs det med en förseningsavgift på 5 000 kr. Efter ytterligare två månaders försening beläggs företaget med nästa förseningsavgift. Den tredje och sista förseningsavgift uppstår efter nästa två månaders försening. Därefter kan företaget riskera att likvideras.  

Styrelseledamöter i ett aktiebolag, ett kooperativ eller en liknande juridisk person som inte upprättar en årsredovisning när de är skyldiga att göra det bötfällas. Styrelseledamöterna är också personligen ansvariga för eventuella förluster som uppstått till följd av att de inte har utarbetat en med den omsorg och skicklighet som krävs. Därför lönar det sig att anlita professionella rådgivare för att hjälpa till med att förbereda din bokföring. 

 

 

På Cantavit arbetar vi hårt för att se till att våra kunder får bästa möjliga råd och stöd när det gäller att förbereda sin årsredovisning. Tillsammans går vi igenom resultatet för att se vilka dispositioner som ska göras för att styra lönsamheten mot företagets långsiktiga ekonomiska mål. 

Sammanfattning

Årsredovisningen är ett viktigt dokument som alla aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar enligt lag måste sammanställa sitt räkenskapsår. De viktigaste intressenterna som ägare, kunder, medarbetare, leverantörer och myndigheter får en sammanfattning och en helhetsbild av företagets affärsverksamhet. 

Cantavit är en personlig redovisningsbyrå som vill att våra kunder ska få bästa möjliga råd och stöd inför bokslutet. Förutom utarbetande av årsbokslut och årsredovisningen har vi ett brett utbud av olika tjänster som löpande bokföring, redovisning, moms- och skattedeklarationer och lönehantering

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!