Ett bolag får inte lyfta moms på inköp av kontorsutrustning som de anställda gör för placering i hemmet, eftersom det är de anställda som faktureras och är betalningsskyldiga gentemot leverantören.

Inköp av kontorsutrustning till hemarbete

Under coronapandemin har många arbetat hemifrån och idag är det vanligt att de anställda utför sitt arbete i hemmet i stället för i arbetsgivarens lokaler eftersom en stor del av arbetet kan utföras digitalt.

Ett bolag kommer till följd av detta att erbjuda en del av sina anställda, som har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån, att för bolagets räkning köpa in skrivbord och skrivbordslampor. Erbjudandet gäller upp till ett visst maxbelopp och ska köpas in från utvalda leverantörer. Vid betalningen ska de anställda uppge sitt namn och sin adress. Det är den anställde som är betalningsskyldig och som ansvarar för att betalningen sker i rätt tid. Bolagets namn ska dock anges på underlagen samt en text om att beställningen avser inköp av kontorsutrustning för bolagets räkni

Den anställde ska helst betala med sitt företagskort, men även annat betalkort kan accepteras. Kvittot eller en fysisk faktura på inköpet ska lämnas till bolaget i dess originalform. Bolaget ersätter den anställde så fort en begäran om ersättning blivit godkänd.

Upphör anställningen kan den anställde antingen köpa kontorsutrustningen till marknadspris eller lämna tillbaka den. Den inköpta kontorsutrustningen kommer att redovisas som en tillgång i bolaget.

Fråga till Skatterättsnämnden

Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om de kunde lyfta moms på dessa inköp.

Bolagets egen uppfattning var att de hade rätt till momslyft eftersom erbjudandet hade tagits fram för att de anställda skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter hemifrån. Kontorsutrustningen som erbjuds är exempel på sådan nödvändig utrustning som är ett minimum för vad de anställda kan förvänta sig att arbetsgivaren tillhandahåller. Var utrustningen är placerad ska enligt bolaget inte spela någon roll. Inköpen hade därför ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet och utgjorde därför en allmän omkostnad i verksamheten.

Kostnadsersättning eller utlägg

I situationer då anställda gör inköp med egna pengar och sedan får ersättning från arbetsgivaren kan arbetsgivaren ha rätt att lyfta moms på inköpet. Förutsättningen är då att det är fråga om ett utlägg för företagets räkning.

Skatteverkets uppfattning i detta fall var att bolaget inte hade rätt till momslyft. För att det ska vara fråga om ett utlägg för arbetsgivarens räkning krävs det att arbetsgivaren är betalningsskyldig gentemot leverantören. Skatteverket påpekade att anställda i vissa undantagsfall kan göra ett utlägg för arbetsgivarens räkning, även om det är den anställde som har betalningsansvaret. Förutsättningen är då att det är naturligt att arbetsgivaren står för inköpet såsom vid kost, logi och representation. Då kan den ersättning som den anställde får från arbetsgivaren anses vara en ersättning för ett utlägg istället för en kostnadsersättning. Enligt Skatteverket kan undantaget med utlägg dock inte utsträckas till att gälla inköp av inventarier. I detta fall var det istället fråga om en kostnadsersättning, det vill säga inköpen får ses som de anställdas inköp och inte bolagets.

Inget momslyft enligt Skatterättsnämnden

För att kunna ta ställning till bolagets rätt till momslyft måste SRN först ta ställning till vem det är som köper in inventarierna.

Omständigheterna i fallet visar att det är de anställda som beställer möblerna och som uppger sin hemadress som leveransadress. Det är också de anställda som faktureras för inköpen, är betalningsskyldiga och som ansvarar för att betalningen sker i rätt tid. Det är därför enligt SRN de anställda, inte bolaget, som köper in inventarierna.

SRN menar också att transaktionerna mellan de anställda och bolaget inte innebär att de anställda, i egenskap av beskattningsbara personer, överlåter inventarierna till bolaget. Bolaget kan därför inte göra momslyft på inköpet av kontorsutrustningen.