Vad innebär de nya LAS reglerna

EU:s arbetsvillkors direktiv införlivas den 29 juni och förändrar reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Genom arbetsvillkors direktivet uppdateras bestämmelserna i upplysnings direktivet om arbetsgivarens skyldighet att lämna information till arbetstagaren om anställningsvillkoren.

Direktivet innehåller dessutom bestämmelser om vissa minimikrav i fråga om arbetsvillkor. Det är dock tillåtet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal avvika från vissa av direktivets bestämmelser.

Alla anställda har även rätt till rättvis och lika behandling gällande arbetsvillkor, tillgång till social trygghet och utbildning, att anställningsförhållanden som leder till otrygga arbetsvillkor ska förhindras och att arbetstagare har rätt till skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter enligt anställningsförhållandet.

Nya bestämmelser införs i LAS och vissa av de nuvarande bestämmelserna ändras. Det innebär också att undantaget för vissa grupper försvinner i och de nya reglerna. De grupper som kommer att omfattas av de nya reglerna är:

  • Arbetstagare i företags ledande eller därmed jämförlig ställning.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.
  • Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll
  • Arbetstagare med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag.

En arbetsgivare ska som huvudregel inte få förbjuda en arbetstagare att under anställningen ha en annan anställning. Detta ska dock inte gälla under vissa förutsättningar. En arbetsgivare ska inte heller få missgynna en arbetstagare på grund av att arbetstagaren har en annan anställning. Bestämmelsen i anställningsskyddslagen om annan anställning ska i tillämpliga delar även gälla arbetstagare som får anses ha företags ledande eller därmed jämförlig ställning, arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

Här kan du läsa mer →