Jämkningsskyldighet vid fastighetsöverlåtelse

2021-08-30

Högsta förvaltningsdomstolen har efter ett förhandsavgörande från EU-domstolen klarlagt att det inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet att föra över jämkningsskyldigheten till en ny ägare vid en ren fastighetsöverlåtelse.

Både uthyrning av bostäder och lokaler är normalt momsfritt. En fastighetsägare kan dock begära att få hela eller delar av sin lokaluthyrning momsbelagd om det gäller stadigvarande uthyrning till en momspliktig hyresgäst (så kallat frivilligt momsinträde). Fastighetsägaren kan då göra momslyft på inköp som hör till den lokalen.

Om det har gjorts momslyft och fastighetsägaren sedan går över till en momsfri verksamhet eller överlåter fastigheten så kan momsen behöva jämkas. Momsen ska dock bara jämkas när det gäller investeringsvaror. Med investeringsvaror avses bl a fastigheter som har varit föremål för ny-, till- eller ombyggnad och där momsen är på minst 100 000 kr under ett beskattningsår. När det gäller fastigheter ska momsen proportioneras ut över en korrigeringstid om 10 år. Om det under denna 10-årsperiod inträffar en händelse som innebär att fastighetsägaren blir skyldig att jämka ska momsen som belöper på den återstående delen av korrigeringstiden betalas tillbaka.

Vid överlåtelse av en fastighet som är föremål för jämkningsskyldighet kan den skyldigheten, enligt momslagen, tas över av den nya ägaren. Detta kan ske om fastigheten omfattas av frivillig momsskyldighet eller om det är i samband med att en verksamhet överlåts till någon som driver den vidare (verksamhetsöverlåtelse).

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i två liknande fall tagit upp frågan om köparen av en fastighet är skyldig att jämka momsen som en tidigare ägare av fastigheten har gjort under sin innehavstid.